plac litewski

Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie

litewski1litewski4litewski3litewski5

Praca konkursowa, wykonana przy współpracy z arch. Jarosławem Kukierem.

Głównym celem opracowania jest zorganizowanie przestrzenne Placu Litewskiego umożliwiające w najbardziej elastyczny sposób użytkowanie tej przestrzeni miasta na różnorodne potrzeby jego mieszkańców oraz osób odwiedzających Lublin.

W związku ze znacznym obszarem Placu został on podzielony na cztery strefy wynikające z historycznych podziałów i obecnego sposobu jego zagospodarowania.
1) Strefa południowa wyznaczona przez ulicę Krakowskiego Przedmieścia uzyskała formę trójkątnego placu zamkniętego od strony zachodniej pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który został w tym celu przeniesiony z obecnej lokalizacji. W sąsiedztwie tego pomnika znajdują się dwa inne: pomnik nieznanego żołnierza, który został nieznacznie przesunięty w stronę północną oraz pomnik Konstytucji 3-go Maja, który również został w niewielkim stopniu przesunięty w celu uzyskania odpowiedniego przedpola dla organizacji uroczystości z udziałem wojska i mieszkańców miasta. Środkowa część trójkątnego placu przewidziana jest na organizację wystaw i ekspozycji. Ze względu na główny ruch pieszy wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia taka lokalizacja terenu wystaw wydaje się najkorzystniejsza ze względu na najlepszą ekspozycje i najłatwiejszy dostęp dla przechodniów.

2) Strefa centralna placu została zaprojektowana jako pochylona w kierunku północnym płaszczyzna zakończona fontanną o wymiarach 20x30m, która w okresie zimowym może służyć jako sztuczne lodowisko. Od strony północnej umieszczono zagłębiony budynek kawiarni odgrywającej rolę centrum informacji turystycznej, miejsca koncertów, projekcji filmowych, pokazów mody i innych wydarzeń estradowych. Dach tego obiektu służyć może jako scena do organizacji dużych imprez estradowych dla kilku tysięcy widzów. Fontanna została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą adaptację na przestrzeń dla widowni pod sceną, a barierki szklane na co dzień zabezpieczające taras nad kawiarnią mogą zostać złożone w celu zaadoptowania tej przestrzeni na scenę i wybieg (na potrzeby koncertów, pokazów mody etc.). Przewidziano również zamontowanie na czas organizacji dużych imprez przekrycie membranowe o rozpiętości ok. 30m podparte na czterech wrzecionowych kolumnach, które pozwala na zabezpieczenie widowni oraz sceny przed opadami atmosferycznymi. Kolumny podpierające przekrycie zostaną również wykorzystana jako źródło światła.

3) Strefa wschodnia o charakterze formalnego parku poprzecinanego utwardzonymi dróżkami podkreślającymi osiową relację między obecnym Wydziałem Politologii UMCS oraz pomnika – obeliska Unii Polsko-Litewskiej. Kopiec pod obeliskiem został zaprojektowany w formie piramidy schodkowej umożliwiającej siedzenie wokół pomnika i bliższy z nim kontakt . Przestrzeń wokół obeliska została uporządkowana w celu uczytelnienia relacji osiowej od strony istniejącego deptaka – ulicy Krakowskiego Przedmieścia. Dzięki temu sam pomnik został bardziej wyeksponowany, by stanowić główny element przestrzenny i symboliczny Placu Litewskiego.

4) Strefa zachodnia o charakterze parku z główną aleją, podkreślającą historyczny kierunek drogi na Wieniawę oparta na osiowej relacji z obecnym budynkiem Wydziału Pedagogiki UMCS. Ta część placu została uwolniona od szaletów publicznych przeniesionych do budynku kawiarni oraz od placu zabaw umieszczonego obecnie w północnej jego części. Linia zieleni w południowej części została poprowadzona równolegle do linii zabudowy pałacowej podobnie jak część zachodnia. Wyrównanie tej linii wymaga korekty zadrzewienia polegającej na wycince mniej wartościowych i chorych drzew oraz na przesadzeniu drzew bardziej wartościowych i rokujących prawidłowy rozwój. W tej części placu mającej w założeniu mniej formalny charakter na skrzyżowaniach alejek umieszczono placyki wykonane z decków drewnianych i wyposażonych w ławki i stoliki umożliwiające np. grę w szachy, warcaby czy spożywanie posiłków.
Uzupełnieniem czterostrefowej kompozycji placu jest placyk wokół pomnika Czechowicza, który uzyskał formę otwartego aneksu ograniczonego przez istniejący żywopłot oraz wyposażonego w ławki i drewniany deck.